Научная библиотека Иссык -Кульского государственного университета имени Касыма Тыныстанова

Не давно добавленные

datedate

datedate

Койлубаев К.К.

Эпоха и акынская поэзия

Комплексное изучение и системно-аналитическое раскрытие идейно-художественных особенностей произведений акынов различных эпох, выявление общности и различий фольклорных традиций у тюркоязычных народов....

Категория:Авторефераты - диссертаций 2020 - Feb - Wed gulzat Скачать

Байсеркеева А.Б.

Псевдопараболалык теңдемелер үчүн көп өлчөмдүү тескери маселелер

Үчүнчу тартиптеги псевдопараболалык теңдемелердеги ар түрдүү кошумча информациялар менен бош мүчөлөрдү жана коэффициенттерди табуу үчүн тескери маселелеринин чыгарылыштарынын жашоосун жана жалгыздыгы жөнүндөгү суроолорду изилдөө....

Категория:Авторефераты - диссертаций 2020 - Feb - Wed gulzat Скачать

Кадырова Г.Б.

Жыргалаң дарыясынын алабындагы жаратылыштык-техногендик экосистемаларга экологиялык-биогеохимиялык баа берүү

Жыргалаң дарыясынын алабындагы жаратылыштык-техногендик экосистемалардын учурдагы абалына комплекстүү экологиялык-биогеохимиялык жана радиоэкологиялык баа берүү....

Категория:Авторефераты - диссертаций 2020 - Feb - Wed gulzat Скачать

Карасартова Ж.Б.

Болочок мугалимдердин ата-энелер менен иштөө компетенттүүлүгүн калыптандыруу

Жогорку окуу жайларда болочок мугалимдердин ата-энелер менен иштөө компетенттүүлүгүн калыптандыруунун педагогикалык шарттарын айкындоо....

Категория:Авторефераты - диссертаций 2020 - Feb - Wed gulzat Скачать

Сайпидинова Н.Э.

«Семетей» эпосундагы Семетей баатырдын образынын руханий-адептик маңызы жана көркөмдүк өзгөчөлүктөрү

Буга чейин фольклористикада, манастаанууда эпизоддук мүнөздө изилденип, жалпы жонунан суммардуу түрдө мүнөздөмө берилип келген Семетей баатырдын образын деталдуу, системалуу түрдө изилдөө, Семетейдин образынын руханий-адептик, патриоттук маңыз-мазмунун, моралдык-этикалык философиясын ачуу, каармандын образынын түзүлүшүндө, манасчы тарабынан колдонулган көркөм каражаттардын системасын аныктоо....

Категория:Авторефераты - диссертаций 2020 - Feb - Wed gulzat Скачать

Жумашова Н.А.

«МАНАС» эпосундагы салттык-сюжеттик мотивдердин мүнөздүү өзгөчөлүктөрү (манасчы Мамбет Чокморовдун варианты боюнча)

Илимий иштин максаты – манасчы Мамбет Чокморовдун айтуусундагы «Манас» эпосунун салттуу-сюжеттик мотивдерине, өзөк окуяларына системалуу илимий анализ жүргүзүү, башка варианттар менен жалпылык-окшоштуктарын салыштырып белгилеп, айырмачылыктарын аныктоо....

Категория:Авторефераты - диссертаций 2020 - Feb - Wed gulzat Скачать