Научная библиотека Иссык -Кульского государственного университета имени Касыма Тыныстанова

Не давно добавленные

datedate

datedate

Кадырова Г.Б.

Эколого-биогеохимическая оценка природно-техногенных экосистем бассейна реки Джергалан

Комплексная эколого-биогеохимическая и радиоэкологическая оценка современного состояния природно-техногенных экосистем бассейна реки Джергалан....

Категория:Диссертации 2020 - Feb - Wed gulzat Скачать

Исмаилова Д.Н.

Кыргыз тилиндеги антонимдердин семантика-грамматикалык табияты

Иште антонимдерди антонимдештик деңгээли боюнча түрлөргө бөлүштүрүп, алардын өз ара жалпылык айырмачылыгын ачып берүү, сөз түркүмдөргө ажыратып, ар бир сөз түркүмдөр тобундагы антонимдердин лексика-семантикалык бөтөнчөлүгүн аныктоо максаты көздөлдү....

Категория:Диссертации 2020 - Feb - Wed gulzat Скачать

Сайпидинова Н.Э.

«Семетей» эпосундагы Семетей баатырдын образынын руханий-адептик маңызы жана көркөмдүк өзгөчөлүктөрү

Изилдөөнүн максаты: Буга чейин фольклористикада, манастаанууда эпизоддук мүнөздө изилденип, жалпы жонунан суммардуу түрдө мүнөздөмө берилип келген “Семетей” эпосунун башкы каарманы-Семетей баатырдын образын деталдуу, системалуу түрдө изилдөө, Семетейдин образынын руханий-адептик, патриоттук маңыз-мазмунун, моралдык-этикалык философиясын ачуу, борбордук каармандын образынын түзүлүшүндө, иштелишинде...

Категория:Диссертации 2020 - Feb - Wed gulzat Скачать

Жумашова Н.А.

“Манас” эпосундагы салттык-сюжеттик мотивдеринин мүнөздүү өзгөчөлүктөрү (манасчы М.Чокморовдун варианты боюнча)

Иштин негизги максаты – манасчы Мамбет Чокморовдун айтуусундагы «Манас» эпосунун салттуу сюжеттик мотивдерине, өзөк окуяларына системалуу илимий анализ жүргүзүү, башка варианттар менен жалпылык-окшоштуктарын белгилеп, айырмачылыктарын көрсөтүү. Бул негизги максатты иш жүзүнө ашыруу үчүн төмөнкүдөй милдеттерди алдыбызга койдук: Манасчы Мамбет Чокморовдун чыгармачылыгы жана варианты боюнча эмгект...

Категория:Диссертации 2020 - Feb - Wed gulzat Скачать

Кылчыкбаев К.Т.

Социальная жизнь села Кыргызстана (2001 – 2010 гг.)

Цель исследования состоит в раскрытии основных аспектов развития социальной жизни и определения особенностей села Кыргызстана....

Категория:Диссертации 2020 - Feb - Wed gulzat Скачать

Анапияева А.А.

Кыргыз тилиндеги 1980-жылдан кийинки неологизмдер

Акыркы 30-40 жыл аралыгында коомдук түзүлүшүбүздө, турмуш-тиричилигибизде аябагандай зор өзгөрүүлөр болду: чет өлкөлөр менен болгон алакалар уламдан - улам күч алууда; ал гана эмес адамдардын психологиясы мурдагы советтик идеологиялык кысымдан бошоп, зор өзгөрүүлөргө багыт алды; руханий суроо-талаптар кеңейди; жалпы адамзаттык баалуулуктарга карай умтулуу күч алды. Мына ушундай шартта кыргыз тил...

Категория:Диссертации 2020 - Feb - Wed gulzat Скачать