Электронная библиотека Иссык-Кульского государственного университета имени Касыма Тыныстанова

Категория книг

Эл адабияты 2 том. Эр Төштүк

Год издания: 1996

Кыргыз элинин оозеки эпикалык чыгармаларынын ичинен жаралыш доору жагынан эң алгачкыларынын бири — «Эр Төштүк» баатырдык эпосу болуп саналат. Ал байыркы кыргыздардын диндик ишенимдерин, мифологиясын, фантастикалык ой жүгүртүүлөрүн, салт-санаасын, кадыресе кадимки жай турмушун чагылдырып, сюжетинин чиелениши, кызыктуулугу, тилинин көркөмдүүлүгү менен өзгөчөлөнүп турат.

скачен: 0 добавлен: 2022 - 03 - 18

Последнее добавленные

Название книги

Его автор