Электронная библиотека Иссык-Кульского государственного университета имени Касыма Тыныстанова

Категория книг

Эл адабияты 16 том. Эр Солтоной

Год издания: 2002

Бул китеп кыргыздардын калмак баскынчыларына каршы күрөшүн көркөм баяндаган эпикалык дастан. Эпостун негизги өзөгүн түзгөн калмактарга каршы согуштук окуялардан сырткары ички уруучулдук мамилелердин курчушу, сүйүүгө, достукка бекемдик жөнүндө маселелер камтылган. Жыйнак жалпы окурмандарга арналат.

скачен: 0 добавлен: 2022 - 03 - 18

Последнее добавленные

Название книги

Его автор