Электронная библиотека Иссык-Кульского государственного университета имени Касыма Тыныстанова

Категория книг

Минбаев К., Закиров А.

Психология

Год издания: 2010

Бул окуу китебинен жаш адистер окуучуларды, студенттерди ар тараптуу тарбиялап окутууда балдардын инсандык сапаттарына, жүрүм-турум нормаларына ээ кылуучу теориялык түшүнүктөр менен тааныша алышат.

скачен: 0 добавлен: 2020 - 03 - 13

Последнее добавленные

Название книги

Его автор