Электронная библиотека Иссык-Кульского государственного университета имени Касыма Тыныстанова

Категория книг

Н.И.Матузов, А.В.Малько

Мамлекет жана укук теориясы

Год издания: 2010

Бул китепте мамлекеттүүлүктү чындоого, бийлик түзүмдөрүн, федерализмдин, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун принциптерин өнүктүрүУгө багытталган акыркы өзгөртүүлөргө жана демилгелерге укуктук баа берилген.

скачен: 0 добавлен: 2020 - 02 - 20

Последнее добавленные

Название книги

Его автор