Недавно добавленные

datedate

datedate

Койлубаев К.К.

Эпоха и акынская поэзия

Комплексное изучение и системно-аналитическое раскрытие идейно-художественных особенностей произведений акынов различных эпох, выявление общности и различий фольклорных традиций у тюркоязычных народов....

2020 - Feb - Wed gulzat Скачать

Байсеркеева А.Б.

Псевдопараболалык теңдемелер үчүн көп өлчөмдүү тескери маселелер

Үчүнчу тартиптеги псевдопараболалык теңдемелердеги ар түрдүү кошумча информациялар менен бош мүчөлөрдү жана коэффициенттерди табуу үчүн тескери маселелеринин чыгарылыштарынын жашоосун жана жалгыздыгы жөнүндөгү суроолорду изилдөө....

2020 - Feb - Wed gulzat Скачать

Кадырова Г.Б.

Жыргалаң дарыясынын алабындагы жаратылыштык-техногендик экосистемаларга экологиялык-биогеохимиялык баа берүү

Жыргалаң дарыясынын алабындагы жаратылыштык-техногендик экосистемалардын учурдагы абалына комплекстүү экологиялык-биогеохимиялык жана радиоэкологиялык баа берүү....

2020 - Feb - Wed gulzat Скачать