Не давно добавленные

datedate

datedate

Кадырова Г.Б.

Эколого-биогеохимическая оценка природно-техногенных экосистем бассейна реки Джергалан

Комплексная эколого-биогеохимическая и радиоэкологическая оценка современного состояния природно-техногенных экосистем бассейна реки Джергалан....

2020 - Feb - Wed gulzat Скачать

Исмаилова Д.Н.

Кыргыз тилиндеги антонимдердин семантика-грамматикалык табияты

Иште антонимдерди антонимдештик деңгээли боюнча түрлөргө бөлүштүрүп, алардын өз ара жалпылык айырмачылыгын ачып берүү, сөз түркүмдөргө ажыратып, ар бир сөз түркүмдөр тобундагы антонимдердин лексика-семантикалык бөтөнчөлүгүн аныктоо максаты көздөлдү....

2020 - Feb - Wed gulzat Скачать

Сайпидинова Н.Э.

«Семетей» эпосундагы Семетей баатырдын образынын руханий-адептик маңызы жана көркөмдүк өзгөчөлүктөрү

Изилдөөнүн максаты: Буга чейин фольклористикада, манастаанууда эпизоддук мүнөздө изилденип, жалпы жонунан суммардуу түрдө мүнөздөмө берилип келген “Семетей” эпосунун башкы каарманы-Семетей баатырдын образын деталдуу, системалуу түрдө изилдөө, Семетейдин образынын руханий-адептик, патриоттук маңыз-мазмунун, моралдык-этикалык философиясын ачуу, борбордук каармандын образынын түзүлүшүндө, иштелишинде...

2020 - Feb - Wed gulzat Скачать

Жумашова Н.А.

“Манас” эпосундагы салттык-сюжеттик мотивдеринин мүнөздүү өзгөчөлүктөрү (манасчы М.Чокморовдун варианты боюнча)

Иштин негизги максаты – манасчы Мамбет Чокморовдун айтуусундагы «Манас» эпосунун салттуу сюжеттик мотивдерине, өзөк окуяларына системалуу илимий анализ жүргүзүү, башка варианттар менен жалпылык-окшоштуктарын белгилеп, айырмачылыктарын көрсөтүү. Бул негизги максатты иш жүзүнө ашыруу үчүн төмөнкүдөй милдеттерди алдыбызга койдук: Манасчы Мамбет Чокморовдун чыгармачылыгы жана варианты боюнча эмгект...

2020 - Feb - Wed gulzat Скачать

Кылчыкбаев К.Т.

Социальная жизнь села Кыргызстана (2001 – 2010 гг.)

Цель исследования состоит в раскрытии основных аспектов развития социальной жизни и определения особенностей села Кыргызстана....

2020 - Feb - Wed gulzat Скачать

Анапияева А.А.

Кыргыз тилиндеги 1980-жылдан кийинки неологизмдер

Акыркы 30-40 жыл аралыгында коомдук түзүлүшүбүздө, турмуш-тиричилигибизде аябагандай зор өзгөрүүлөр болду: чет өлкөлөр менен болгон алакалар уламдан - улам күч алууда; ал гана эмес адамдардын психологиясы мурдагы советтик идеологиялык кысымдан бошоп, зор өзгөрүүлөргө багыт алды; руханий суроо-талаптар кеңейди; жалпы адамзаттык баалуулуктарга карай умтулуу күч алды. Мына ушундай шартта кыргыз тил...

2020 - Feb - Wed gulzat Скачать

Ийсаева А.Д.

Кыргыз тилиндеги жөнөкөй сүйлөм тутумундагы синтаксистик процесстер

Тил илиминде синтаксистин пайда болгонунан бери бир топ убакыттын өтүшү, анын негизги максат-милдеттери, изилдөөгө алына турган маселелери, теориялык жоболору, түзүп турган бирдиктери такталып, синтаксис тууралуу кыйла сандагы изилдөөлөр аткарылып, бир топ эмгектердин жаралышы бул илимдин калыптанган, жалпы чечимдери бар деп саналышына негиз түзөт. Бирок ошол эле учурда коомдун, замандын өзгөрүшү ...

2020 - Feb - Wed gulzat Скачать

Калдыбаев Б.К.

Эколого-биогеохимическая оценка современного состояния природно-техногенных экосистем Прииссыккулья

Впервые проведены комплексные эколого-биогеохимические и радиоэкологические исследования в условиях природно-техногенных экосистем Прииссыккулья. Установлена мощность экспозиционной дозы радиационного фона, определено содержание радионуклеидов и тяжелых металлов в почве,воде проведена оценка степени их накопления дикорастущими и культурными растениями, мелкими мышевидными грызунами....

2020 - Feb - Wed gulzat Скачать

Кудайбергенова А.К.

Биологические особенности Rosa acicularis lindl. в условиях Иссык-Кульской области Кыргызстана

Цель исследования - комплексное изучение биологических особенностей Rosa acicularis в природных условиях Иссык-Кульской области для обоснованного отбора перспективных форм в культуре, в селекции и его охрана....

2020 - Feb - Wed gulzat Скачать

Абдуманапова З.З.

Сопоставительный синтаксис простого именного предложения уйгурского (тюркского) и русского языков

В работе выдвигается следующая рабочая гипотеза: обращение к моделям именных предложений как инвариантным сущностным единицам языка в сопоставительном плане позволяет четко выявить типологическое своеобразие привлекаемых к анализу языков на синтаксической основе по малоисследованным синтаксическим признакам....

2020 - Feb - Wed gulzat Скачать

Абдыракматова Н.К.

Особенности межъязыковой транспозиции фразеологических единиц (исследования лингвокультурологической специфики переводов романа Ч.Айтматова "И дольше века длится день" на немецкий и кыргызский языки)

Данная работа посвящена сопоставительному анализу межъязыковой транспозиции ФЕ в переводах художественного произведения. Сопоставительный анализ дает возможность выяснить, как преодолеваются трудности перевода, связанные со спецификой каждого из языков, а также какие элементы оригинала остаются не переданными в переводе, что в исследовательском смысле представляется отдельной и актуальной задачей...

2020 - Feb - Wed gulzat Скачать

Ишенбекова Н.Т.

История животноводства Кыргызстана(1980-1990гг.) : опыт и проблемы

Современное сельское хозяйство Кыргызстана – как одно из стратегических направлений ее экономики, представляет собой сложную разветвленную систему, в которой животноводство занимает значительное место....

2020 - Feb - Wed gulzat Скачать