КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА АДАБИЯТЫ

Уюштуруучусу

К.Тыныстанов атындагы Ысык Көл мамлекеттик университети

Журнал 2000-жылдан тарта чыгарылат

Журнал жылына 2-3 жолу чыгат

Күбөлүк ГРО № 000610, 27.03.2000-ж.

ISSN 1694-819X (print) ISSN 1694-8203 (online)

Тилдери: кыргызча, орусча

Дареги: 722200, Кыргыз Республикасы, Каракол ш., Ю.Абдрахманов көчөсү, 103.
Тел.: +996 3922 52696
E-mail: interiksu@gmail.com
Website: iksu.kg
«Кыргыз тили жана адабияты» журналы 2000-жылы негизделген.

Бул журнал - басылманын бардык талаптарына жооп берген макалаларды, педагогдордун, окумуштуулардын, магистранттардын, аспиранттардын, докторанттардын жана изденүүчүлөрдүн, илимий-методикалык изилдөөлөрүнүн жыйынтыгын жарыялаган басылма. Журнал кандидаттык жана докторлук диссертацияларды даярдоо үчүн макалаларды жарыялоого Эл аралык басма коомунун жана КР УАК комиссиясынын уруксатына ээ.
“Кыргыз тили жана адабияты” Кыргыз Республикасынын Конституциясынын жоболорун жана принциптерин, ошондой эле “Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө”, “Мамлекеттик тил жөнүндө”, “Билим ” билим берүү улуттук программасын, Жарандык кодекстин жоболорун жана принциптерин жана Кыргыз Республикасынын башкы мыйзамдык актыларын жетекчиликке алган илимий-теориялык, методикалык жана маалыматтык журнал болуп саналат.
Азыркы учурда журнал Ысык-Көл аймагындагы бирден-бир илимий маалыматтык жана методикалык журнал болуп, жылына 2-3 жолу кыргыз, орус жана англис тилдеринде чыгып турат.
“Кыргыз тили жана адабияты” мамлекетибиздин илимий-техникалык саясатынын жигердүү алып баруучусу, коомдук-саясий, экономикалык, илимий жана билим берүү реформаларын ишке ашырууга көмөкчү, ата-мекендик жана чет элдик илим менен техниканын акыркы жетишкендиктерин жигердүү чагылдыруучусу болуп саналат. Булардын бардыгы журналдын башкы маселеси болуп эсептелет. Редакциялык коллегия өз ишмердүүлүгүн жакынкы жана алыскы чет өлкөлөр менен тыгыз кызматташтыкта алып барат. Журналдын айрым сандарын редакция илимдин жана жаңы технологиянын артыкчылыктуу багыттары боюнча тиешелүү министрликтер, ведомстволор менен бирдикте даярдайт.
“Кыргыз тили жана адабияты” журналынын редколлегиясына башкы редактор, башкы редактордун орун басары, жооптуу катчы, башкы адис, редактор-корректорлор, инженер-программист кирет.