Не давно добавленные

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

date12.12.12dateLorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

date12.12.12dateLorem ipsum dolor sit amet,

Ч.Толубаева

Мукай Элебаевдин "Соңку бир күн" чыгармасындагы психологизмдин берилиши

Бул илимий макалада адабият таануудагы негизги проблемалардын бири болгон психологизм проблемасынан кыскача маалымат берилди, Мукай Элебаевдин «Соңку бир күн » деген аңгемесинде психологизм маселелери каралды.

Категория:№ 3 / 1999 2020 - Feb - Mon igulibrary Скачать

К.Н.Адиев

Айчүрөктүн образындагы жомоктук-мифологиялык белгилер ("Семетей" эпосунун материалы боюнча)

Макалада "Семетей" эпосунун баш каармандарынын бири Айчүрөктүн образындагы байыркы жомоктук-мифологиялык белгшер ачылып берилет. Ашуректун образындагы архаикалык белгилер аркылуу бир типтеги жомоктук-мифологиялык сюжет байыркы убакта эле болгондугу,жана эпостун алгачкы катмарын түзгөн эпикалык окуялардан экендиги Саян-Алтай чөйресүндө жашаган элдердин фольклорунан генетик-типологиялык окшош фактылардан мисалдар келтирүу далилденет.

Категория:№ 3 / 1999 2020 - Feb - Mon igulibrary Скачать

Н.Мазекова

"Манас" эпосундагы -ым жана ың мүчөлөрүнүн статистикалык паспорттору

Илимий макалада "Манас" эпосунун текстиндеги таандык категориясынын I, II жак мүчөлөрүнүн колдонуш өзгөчөлүктөрү териштирилет жана тийиштүү статистикалык паспорттор аркылуу тастыкталат.

Категория:№ 3 / 1999 2020 - Feb - Mon igulibrary Скачать

Н.Мазекова

Түркологояда лингвостатистиканын пайда болушу жана калыптанышы

Илимий макалада түрк тилдеринде лингвостатистиканын башталышы жана түркологиядагы мындай ыкма менен жүргүзүлгөн илимий изилдөөлөр тарыхый жактан иликтенет.

Категория:№ 3 / 1999 2020 - Feb - Mon igulibrary Скачать

Ж.Ж.Жусаев

Модальные значения, выраженные формантами будущего предположительного времени

Статья посвящена рассмотрению выражения модального значения формантами будущего предположительного времени. Давая анализ данного явления в кыргызской лингвистике, автор определяет основные признаки этих значений в связном тексте.

Категория:№ 3 / 1999 2020 - Feb - Mon igulibrary Скачать