Не давно добавленные

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

date12.12.12dateLorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

date12.12.12dateLorem ipsum dolor sit amet,

У.Асаналиев

Тилдеги окшоштук тегин эмес

Бул макалада кыргыз тилиндеги кеңири колдонулуп жүргөн сөздөрдүн тунгус-манжур тилдерине такала тургандыгы айтылып, аларды кыргыз тилиндеги ошол маанини туюндурган сөздөр менен салыштырып берет.

Категория:№11 / 2004 2020 - 02 - 18 asel Скачать

У.Асаналиев

Алтай доору

«Алтай доору» аттуу макалада тилдердин өнүгүү этабындагы эн байыркы деп эсептелген доор каралган. Бул доорго тиешелүү даректердин жок болгондугуна байланыштуу, болжолдуу тарыхый салыштырма метод менен тилдердин андан аркы өнүгүү этабы көрсөтүлгөн.

Категория:№11 / 2004 2020 - 02 - 18 asel Скачать

У.Асаналиев

Алтаистика маселесине карата

Аталган макалада автор алтай тилдеринин тектештигин, жакындыгын жана типологиялык окшоштуктарын изилдеген тилчи окумуштуулардын пикирлерин талдоо менен катар, алтаистика маселесинде алтай тилдеринин тектештигин башка тектеш түрк тилдери менен салыштырып изилдениши керектигине токтолот.

Категория:№11 / 2004 2020 - 02 - 18 asel Скачать

З.Өздоган

Кыргыз жана түрк тилдериндеги үндүүлөрдүн эрин күүсүнө карай үндөшүүсү

Макалада эки тилдеги эринчил үндүүлөр катышкан сөздөрдү салыштырып изилдөө менен алардын тыбыштык жактан окшоштуктары, өзгөчөлүктөрү лексикалык маани жагынан өтө жакындыгы каралат.

Категория:№11 / 2004 2020 - 02 - 18 asel Скачать

С.М.Рыскулова

About unusual ways of using the introductive "there"

On the article about unusual ways of using the introductive there by senior teacher of the Foreign Languages Faculty Ryskylova S.M. The article is devoted to the unusual ways of the introductive there. It is useful and helpful for teacher and students. There given examples in English and Russian for comparison.

Категория:№11 / 2004 2020 - 02 - 18 asel Скачать