Не давно добавленные

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

date12.12.12dateLorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

date12.12.12dateLorem ipsum dolor sit amet,

Ж.К.Керимкулов

Историческое значение капитуляции квантунской армии

В статье рассматриваются основные причины разгрома Квантунской армии на Дальнем Востоке. Описываются районы сражения и захват военной техники и пленных солдат Японии. В конце анализируется итог и историческое значение разгрома Квантунской Армии.

Категория:№14 / 2005 2020 - 02 - 19 gulnarak Скачать

Н.М.Исаева

Официалдуу - иштиктүү стилдин өзгөчөлүктөру

Биз бул макалада кыргыз тилинин функционалдык стилдеринин негизгилеринин бири болгон официалдуу-иштиктүу стилдин табияты жөнүндө сөз кылдык. Макаланын негизги максаты факты материалдардын негизинде официалдуу-иштиктүү стилдин мүнөздүү өзгөчөлүктөрүнө талдоо жасоо аракети болду.

Категория:№14 / 2005 2020 - 02 - 19 gulnarak Скачать

А.Р.Загиров, А.Т.Кожомуратов

Проблемы школы на селе

Статья посвящена одной из актуальных проблем в образовании - проблеме развития и совершенствования образовательных школ па селе. Руководствуясь архивными данными МО КР, представил динамику развития сети общеобразовательных школ на селе, акцентировал внимание на недостатках материально-технической базы, которыми являются недостаток школьных зданий, площадей, школьной мебели, лабораторного оборудования, дидактического материала. Наряду с этим, показана поддержка международных организаций в решении некоторых образовательных проблем.

Категория:№14 / 2005 2020 - 02 - 19 gulnarak Скачать

С.К.Каратаева

Түрк тилдерине тектеш эмес тилдерден кабыл алынган кош сөздөрдүн түгөйлөрүнө этимологиялык талдоо ("Древнетюркский словарь" жана кыргыз тилинин материалдарынын негизинде)

Түркологияда тилдин баюу жолдору монографиялык изилдөөлөрдө, тарыхый грамматикаларда, жогорку окуу жайлары үчүн жазылган окуу китептеринде тигил же бул маеселелери изилденип келүудө.

Категория:№14 / 2005 2020 - 02 - 19 gulnarak Скачать

Э.К.Мусаев

Б. Жакиев - прозаик

Кыргыз адабиятынын өнүгүшүнө зор салым кошкон калемгерлердин бири-Б.Жакиев. Б.Жакиевдин ысымы окурмандарга «Атанын тагдырынан» тартып «Алтын аяк», «Миң кыял», «Жүрөлүүчү жүрөк оорутпай» жана башка көптөгөн драмалык чыгармалары менен белгилүү болгон. Бирок, чыгармачылык өнөрканасында көп кырдуу талант-сценарист, котормочу жана да прозаик экендиги окурман журтунун бардыгына дайын эмес. Бул чакан макалада прозалык чыгармалары (новеллалары), алардагы жазуучунун сүрөткерлик чеберчилиги жөнүндө сөз болмокчу.

Категория:№14 / 2005 2020 - 02 - 19 gulnarak Скачать