Не давно добавленные

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

date12.12.12dateLorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

date12.12.12dateLorem ipsum dolor sit amet,

Мамиева А.Н.

Есiмдiктер күрамында кездесетiн көне жүрнактар

Казак тiлiндегi сөз тараптарының iшiнде "Есiмдiк" деп аталган сөз табына катысты адетте "Есiмдiктер туралы жалпы сипаттама" немесе "Есiмдiктер туралы жалпы түсiнiк" деген кiрiспе сөз берiледi де, арi карай олардың түрлерi туралы аңгiме болады.

Категория:№ 19 / 2007 2020 - 03 - 11 gulnarak Скачать

Ч.А.Асанбекова, Ш.К.Качекова, Н.Т.Абдраманова

Влияние гербицидов и минеральных удобрений на химический состав и кормовые качества травостоя

Огромным резервом укрепления кормовой базы являются естественные горные пастбища. В Кыргызстане они занимают 8,8млн. га, или 83% площади всех сельско-хозяйственных угодий.

Категория:№ 19 / 2007 2020 - 03 - 03 gulnarak Скачать

Н.Урманбетова

"Улуу кыргыз державасы" жана бул маселенин тарых илиминде чагылдырылышы

Кыргызстандын жана кыргыздардын тарыхы бүткул дүйнөлүк тарых процессинин бир бөлүгү болуу менен бирдикте IX-X кылым аралыгындагы ата-бабаларыбыздын тарыхы, бул илимде эле орчундуу орунду ээлейт дагы, академик В.В.Бартольд тарабынан акыйкат түрдө бул доор "Улуу Кыргыз Державасы" деп аталган.

Категория:№ 19 / 2007 2020 - 03 - 03 gulnarak Скачать

Т.К.Эшиева

Ысыккөл аймагынын өнөр жайынын өнүгүш тарыхындагы кээ бир маселелер

Бул макалада автор Ысык-Көл аймагындагы өнөр жайынын өнүгүш тарыхына кыскача кайрылуу менен анын курулуу жана өнүгүү мезгилдериндеги кыйынчылыктары жана өзгөчөлүктөрү жөнүндө белгилеп, өнөр жайынын тарыхый ролуна басымдуу көңүл бурууга аракет кылган.

Категория:№ 19 / 2007 2020 - 03 - 03 gulnarak Скачать

Д.К.Боконтаева, Г.Жангазиева

Трансформация гендерных стереотипов в условиях рыночных отношений

В статье рассматривается изменение и трансформация гендерных стереотипов в условиях перехода Кыргызской Республики к рыночным отношениям. Эти изменения проявляются в сфере экономики, политики, праве, социальной защите населения и др. Анализируются особенности женского предпринимательства, т.е. мотивы, ценностные ориентации и определенные личностные качества женщин. Авторы предлагают меры по изменению гендерных стереотипов для улучшения положения женщин в Кыргызской Республике.

Категория:№ 19 / 2007 2020 - 03 - 03 gulnarak Скачать