Недавно добавленные

Н.Урманбетова

"Улуу кыргыз державасы" жана бул маселенин тарых илиминде чагылдырылышы

Кыргызстандын жана кыргыздардын тарыхы бүткул дүйнөлүк тарых процессинин бир бөлүгү болуу менен бирдикте IX-X кылым аралыгындагы ата-бабаларыбыздын тарыхы, бул илимде эле орчундуу орунду ээлейт дагы, академик В.В.Бартольд тарабынан акыйкат түрдө бул доор "Улуу Кыргыз Державасы" деп аталган.

Категория:№ 19 / 2007 2020 - 03 - 03 gulnarak Скачать

Ч.А.Асанбекова, Ш.К.Качекова, Н.Т.Абдраманова

Влияние гербицидов и минеральных удобрений на химический состав и кормовые качества травостоя

Огромным резервом укрепления кормовой базы являются естественные горные пастбища. В Кыргызстане они занимают 8,8млн. га, или 83% площади всех сельско-хозяйственных угодий.

Категория:№ 19 / 2007 2020 - 03 - 03 gulnarak Скачать

Мамиева А.Н.

Есiмдiктер күрамында кездесетiн көне жүрнактар

Казак тiлiндегi сөз тараптарының iшiнде "Есiмдiк" деп аталган сөз табына катысты адетте "Есiмдiктер туралы жалпы сипаттама" немесе "Есiмдiктер туралы жалпы түсiнiк" деген кiрiспе сөз берiледi де, арi карай олардың түрлерi туралы аңгiме болады.

Категория:№ 19 / 2007 2020 - 03 - 11 gulnarak Скачать