Недавно добавленные

Дунканаев А.Т.

Эки составдуу жөнөкөй суйлөм түзүлүшүндөгү макалдар

Макалада колдолунган сүйлөм түзүлүштөрү көрсөтүлүп, эки составдуу жөнөкөй сүйлөм түрүндөгү уюшулган макалдарга басым жасалды.Жалаң жана жайылма сүйлөм түзүлүшүндөгү макалдардын мүнөздүү өзгөчөлүктөрү белгиленди. Эки составдуу жөнөкөй сүйлөм түзүлүшүндөгү макалдардын уюшулушу, колдолнулушу, семантикалык компоненттердин функциясы иликтөөгө алынды.

Категория:№ 22 / 2009 2020 - 03 - 11 gulnarak Скачать

Койлубаев К.

Ислам дининин жазгыч акындардын чыгармачылыгына тийгизген таасири

Аталган макалада ислам дининин жана диний адабияттардын, анын бир багыты болгон суфизмдин жазгыч акындардын чыгармачылыгына тийгизген таасири туурасында сөз болот.

Категория:№ 22 / 2009 2020 - 03 - 11 gulnarak Скачать

Норузбаев Н.Н.

Кыргызстанда ислам дининин жана ислам маданиятынын монголдорго чейинки тарыхы

Бул макалада монголдордун жапырыгына чейин Кыргызстандын аймагында ислам дининин жана маданиятынын өнүгүшү кыскача баяндалды.

Категория:№ 22 / 2009 2020 - 03 - 11 gulnarak Скачать

Муканбетова Р.Б., Ибраев Ч.Т.

Истоки механизмов торможения сельского хозяйства Кыргызстана в 70-80 гг XX века

В данной статье рассматриваются истоки механизмов торможения в сельском хозяйстве Кыргызстана в годы существования Советского Союза, а также причины кризисных явлений, итоги и некоторый взгляд на современность.

Категория:№ 22 / 2009 2020 - 03 - 11 gulnarak Скачать