Не давно добавленные

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

date12.12.12dateLorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

date12.12.12dateLorem ipsum dolor sit amet,

Алыбаева М.

Кыргыз музыкасынын өсүшүнө композитор М.Раухвергердин чыгармачылыгынын таасири

Макала кыргыз композитору М.Раухвергердин кыргыз маданиятынын өнүгүшүндөгү бий, балет искусствосуна кошкон салымы туурасында айтылат.

Категория:№ 28 / 2010 2020 - 05 - 15 gulnarak Скачать

Алыбаева М., Макеева Т.

Музыка - дүйнө элдеринин орток тили

Макалада дүйнө жүзүндөгү бардык элдерге эч тоскоолдуксуз, кыйналуусуз, эч котормосуз эне тилин түшүнгөндөй эле түшүнүктүү, жан дүйнөнү эргите турган музыкалык тил жөнүндө айтылат.

Категория:№ 28 / 2010 2020 - 05 - 15 gulnarak Скачать

Асаналиева К.А.

Эрнис Турсуновдун «Балбай» романындагы тарыхый инсандын образы

Макалада Эрнис Турсуновдун «Балбай» романындагы кыргыз элинин тарыхый баатыр инсаны Балбай тууралуу, анын айланасындагы болгон ошол мезгилдердеги окуялар тууралуу сөз болот. Романдын аталышы «Балбай» болгондуктан, анын образы канчалык деңгээлде обьективдүү сүрөттөлгөнү баарынан мурда, адам жана анын тагдыры жөнүндөгү баянын карамакчыбыз.

Категория:№ 28 / 2010 2020 - 05 - 15 gulnarak Скачать

Асаналиева К.А.

Эрнис Турсуновдун романдарындагы каармандардын тарыхый көркөм чагылдырылышы

Макалада жазуучунун прозалык чыгармаларында көркөм сүрөткөр катары ар тараптуулугун, ой жүгүртүүсүнүн кенендигин, тарыхты билгендигин, публицистикалык- илимий стилдерди айкалыштырып сиңирип жиберүү чеберчилиги маселелерине токтолгон бир кыйла омоктуу ойлор камтылат.

Категория:№ 28 / 2010 2020 - 05 - 15 gulnarak Скачать

Оторбаева С.Б.

Э. Ибраевдин чыгармаларындагы салыштыруулардын морфологиялык жол менен жасалышы.

Аталган макалада поэтикалык салыштыруунун морфологиялык жол менен жасалышы иликтөгө алынат. Тактап айтканда, Э.Ибраевдин поэзиясындагы салыштыруулардын -дай мүчөсү аркылуу жасалышы жана берген маанилери жөнүндө сөз болот.

Категория:№ 28 / 2010 2020 - 05 - 15 gulnarak Скачать