Недавно добавленные

Салыков C.С., Назарбаева М.Т., Кадырова А.Б.

Класстан тышкаркы иштер аркылуу окуучулардын математикага кызыгуусун пайда кылуу маселелери

Макалада мектеп окуучуларынын математика предметин окуп үйрөнүүгө кызыгууларын пайда кылуунун жана калыптандыруунун ыкмалары, ошондой эле тиешелүү мазмундары чагылдырылып көрсөтүлгөн.

Категория:№30(2) / 2011 2020 - 05 - 18 asel Скачать

Турдубаева Б.М.

Биологияны окутууда окуучулардын окуу аракеттерин мотивдештирүү

Окуу процесси - билимдин, билгичтиктин, көндүмдүн системасын аң- сезимдүүлүк менен өздөштүрүүгө багытталган окутуучунун жана окуучунун биргелешкен, акырындык менен жөнгө салынуучу аракеттеринин жыйындысы. Окуу процесси мугалимдердин окуучуларды жаңы материалдарды кабыл алууга даярдоосунан жана окуучулардын алдына туура максат коюусунан (окутуунун мотивин табуудан) башталат. Ошондой эле буга окуучулардын таяныч билимдерин актуалдаштыруу (логикалык кайталоо) дагы кирет.

Категория:№30(2) / 2011 2020 - 05 - 18 asel Скачать

Боталиева У.А.

Болочок мугалимдерге К.Тыныстановдун ишмердүүлүгүн окутуу

Бул макалада жогорку окуу жайында болочок педагогдорго кесиптик билим берүүдө студенттердин чыгармачыл ой-жүгүртүүсүн өстүрүү, өз алдынчалыгын калыптандыруу, дидактикалык сабаттуулуктарын өнүктүрүү максатында окутуунун ыкмаларын колдонуу чагылдырылды.

Категория:№30(2) / 2011 2020 - 05 - 18 asel Скачать

Сияев Т.М., Байсеркеев А.Э., Байматов Н.Б.

Мектеп мугалиминин эмоционалдык компетенттүүлүгү

Илимий макалада мектеп мугалимдеринин эмоционалдык компетенттүүлүгү изилденген. «Эмоция», «эмоционалдык интеллект» категориялары каралган. Бишкек жана Нарын шаарындагы айрым мектептерде тренинг жүргүзүлгөн. Стандарттык методика менен мектеп мугалимдеринин эмоционалдык багыттуулуктары аныкталган.

Категория:№30(2) / 2011 2020 - 05 - 18 asel Скачать

Алимбеков А.

Жогорку педагогикалык окуу жайларда этнопедагогикалык билим берүүнүн мазмунун иштеп чыгуунун теориялык негиздери

Макалада жогорку педагогикалык окуу жайларда болочок мугалимдерди этнопедагогикалык ишмердүүлүккө даярдоонун принциптери, мыйзам ченемдүүлүктөрү каралган.

Категория:№30(2) / 2011 2020 - 05 - 18 asel Скачать