Недавно добавленные

Кожогулов А.З.

Ысык-Көлдүн балыктарын сарамжалдуу пайдалануу жана коргоо

Ысык-Көлдүн ихтиофаунасын жакшыртуу максатында акклиматташтырылган балыктарды кое берүү убакыттын өтүшү менен иш жүзүндө каалагандай жыйынтыктарды көрсөткөн жок, тескерисинче абориген балыктарынын 4 түрү жоголуу коркунучунда турат. Мына ошондуктан балык ресурстарын сактоо баюнча кечиктирилгис чараларды көрүү зарыл.

Категория:№ 34 / 2013 2020 - 06 - 02 asel Скачать

Ибраева К.Б., Абылгазиев Р.И.

Новые подходы к подготовке студентов в проведении внеклассных занятий по химии

Условия современного общественного развития требуют изыскания новых подходов в повышении качества подготовки квалифицированных кадров для работы в системе образования, постоянного реформирования образовательной системы в целом. Программа модернизации высшего профессионального образования диктует новые требования к выпускникам педагогических вузов. Современный специалист–педагог должен обладать навыками быстро адаптироваться в меняющихся жизненных и профессиональных ситуациях, саморазвиваться, генерировать новое знание, умело применять их на практике для решения профессиональных задач.

Категория:№ 34 / 2013 2020 - 06 - 02 asel Скачать

Мааткеримов Н.О., Асанбеков А.Т.

"Асман сферасы" жөнүндө түшүнүктөрдү калыптандыруу боюнча айрым сунуштар

Илимий методикалык макала орто мектепте астрономия предметин окутууда «Асман сферасы» жөнүндө түшүнүктөрдү калыптандыруу боюнча негизги маалыматтарды камтыйт.

Категория:№ 34 / 2013 2020 - 06 - 02 asel Скачать

Салыков С.С., Назарбаева М.Т.

Текстүү маселелер 1-4 класстардын математика курсун окутуунун көйгөйлүү маселелери

Макала башталгыч класстардын математикасынын объектиси жана каражаты болгон тексттүү маселелерди окутуунун негизги технологияларын иштеп чыгууга арналган.

Категория:№ 34 / 2013 2020 - 06 - 02 asel Скачать

Эркинбаев М.А., Шарипова М.М., Атабаев У.М.

Электрондук окуу китебин түзүүнүн маселелери

Азыркы учурда электрондук окуу китебин түзүүнүн көптөгөн маселелери бар, ошол маселелердин ичинен негизги деп эсептелген бир канча маселелер каралган. Ошондой эле кафедрада түзүлгөн электрондук окуу китептерине анализ жүргүзүлүп, мисал катарында матанализ сабагы боюнча электрондук окуу китеби колдонулган.

Категория:№ 34 / 2013 2020 - 06 - 02 asel Скачать