Недавно добавленные

Шакитов Ш.

Тукум куучулук тагдырыбыздагы окутуу-тарбиялоонун абалы

Рынок экономикасынын тушунда жашоодобуз. Ал турмушубуздун бардык чөйрөсүнө, айрыкча, саясатка, экономикага жана илимге тездик менен кирип келүүдө, жаңы-жаңы түшүнүктөргө кез келдик (бажы, фискалдык саясат, спикер, оппозиция, бизнес, лизинг, нувориш (жаны байлар); адамдын репродукциясы боюнча илимий борбор, изилдөөнүн (текшерүүнүн) жашыруун кабинеттери, СПИДге каршы күрөшүүнүн областтык жана республикалык борборлору, үй-бүлөлөрдү тейлөөчү врачтар тобу ж.б.). Булар адистердин иш-аркеттерине акырындап отуруп жетти десек болоор. Бирок алар жалпы элибиздин аъ-сезиминен толугу менен орун алды дештен азырынча алыспыз.

Категория:№ 38(1)/2014 2020 - 09 - 28 asel Скачать

Давлетов М.С.

С. Давлетов кеп чеберчилиги, тууралыгы, тактыгы жана тазалыгы жөнүндө

“Өз эли, өз тили үчүн жалындаган ой-санаасы, мыкты тилеги, жакшынакай аң-сезимдүү аракети болбогон кургак патриотизмдин болушу мүмкүн эмес”, “өз эне тилин сүйүү өз мекенин сүйүү менен ажырагыс байланышат. Ар бир адамдын патриоттук сезими, граждандык баалуулугу мына ушулар менен аныкталат” (7, 92). Кыргыздын залкар тилчиси С.Давлетовдун бул сөздөрү замандын рухуна төп, мезгилдин агымына дал келип турат.

Категория:№ 38(1)/2014 2020 - 09 - 28 asel Скачать

Давлетов М.С.

С.А. Давлетов кеп маданияты менен стилистиканын негиз салуучусу катары

Азыркы Кыргызстанда тил илими жаатында талкууга алынып, жарыяланып жаткан эмгектерди карап көрсөк, алардын илимий алкагы өтө кеңири: изилдөөлөр тилдин түзүлүш (структуралык) да, колдонулуш (функционалдык) да аспектилеринде жүргүзүлүп жатат. Бүгүнкү күндүн тартибине эне тилибиздин ары орчундуу, ары чиеленген маселелери коюлууда. Мурдагы “ак тактар” жабылып, кечээги сырлар ачылып, илимдин улам илгерилеп жатканына күбө болобуз. Ошону менен бирге өткөндү бааламайын, алдыга жылыш болбойт, эртеңки күндү кечеги күн түптөйт демекчи, мурдагы илимпоз-аалымдарыбыздын эмгектерин дагы бир сыйра барактап, алардын кошкон салымына таазим этип, сабак алып, ишин андан ары улантканыбызда гана муундар арасындагы байланыш үзүлбөй, чети казылган кендер ташталбай, илимдин өрчүү жараяны ырааттуу болот деп ойлойбуз.

Категория:№ 38(1)/2014 2020 - 09 - 28 asel Скачать

Чолпонкулова Н.Т., Искакова Ч.Б.

Роль государственной молодежной политики в формировании ценностной ориентации современной студенческой молодежи Кыргызстана

В статье рассматриваются актуальные проблемы формирования ценностной ориентации студенческой молодежи Кыргызстана в условиях социально-экономического, социально-политического преобразования общества.

Категория:№ 38(1)/2014 2020 - 09 - 28 asel Скачать

Шарапова Н.Д.

Орто мектепте адабиятты этнопедагогика багытында окутуудагы мугалимдин инновациялык ишмердүүлүгү

Азыркы күндөгү билим берүү процессинде инновациячыл мугалимдин ишмердүүлүгү башкы орунда турат. Прогрессивдүү коомдун өнүгүшүндөгү мугалимдин жаңы технологиялар менен окутуусу, ишке болгон жогорку чыгармачыл жөндөмдүүлүгү, билиминин жогорку деңгээли, жаңычыл көз карашы, окутуудагы жана тарбиялоодогу алдыңкы тажрыйбасы, коммуникативдик, маалымат технологияларды жогорку деңгээлде өздөштүрүүсү, окуу процессин жаңы чыгармачыл багыттар менен уюштурушу аркылуу инновациялык ишмердүүлүгү көрүнөт.

Категория:№ 38(1)/2014 2020 - 09 - 29 asel Скачать