Недавно добавленные

Салыков С.С., Жапарова С.Н., Салыкова Н.С.

Көп бурчтуктун айрым маанилүү касиеттерин окутуунун интерактивдүү жолдору

Мектеп геометриясынын окуучулардын логикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүүдө мааниси чоң экендиги белгилүү.

Категория:№40(1) / 2015 2020 - 10 - 15 asel Скачать

Салыков С.С., Назарбаева М.Т., Салыкова Н.С.

Үч бурчтуктардын элементтеринин касиеттерин окутуунун интерактивдик жолдору

Макала мектеп планиметриясынын негизги фигураларынын бири болгон үч бурчтуктун маанилүү касиеттерин окутуунун интерактивдүү ыкмаларын, илимий методикалык булактарды жана окутуу практикасын анализдөө аркылуу чечмелөөгө арналган.

Категория:№40(1) / 2015 2020 - 10 - 15 asel Скачать

Абдылдаев К.К., Салыков С.С., Садырбаева К.Б.

Түшүнүктүн аныктамаларынын тең күчтүүлүгү жана аны окутуунун маселелери

Макалада ой жүгүртүүнүн негизги формасы болгон илимий түшүнүктөрдүн ар түрдүү аныктамаларынын тең күчтүүлүк катышынын, мектеп математикасын окутуу процессине ишмердүүлук катарында мамиле кылуу концепциясына таянуу менен, тиешелүү иш-аракеттердин системасын иштеп чыгуу аркылуу, дедуктивдик түрдө далилдөөсү келтирилип, аны дидактикалык жактан иштеп чыгуу негиздүү түрдө аткарылган.

Категория:№40(1) / 2015 2020 - 10 - 15 asel Скачать

Жамангулов А.А.

Электронное обучение в высшей школе: проблемы и перспективы

В статье актуализируется проблема внедрения в высшей школе электронного обучения, характеризуется процесс её реализации в условиях вуза, наряду с чем акцентриуется внимание на существующих проблемах и перспективах дальнейшего совершенствования электронного обучения в проекции ведущих современных тенденций образования.

Категория:№40(1) / 2015 2020 - 10 - 15 asel Скачать

Абыласынова Г.И.

Гуманизация и гуманитаризация как ведущие тенденции инновационных процессов в современном образовании

В данной статье раскрывается сущность таких понятий как гуманизация и гуманитаризация, их отличительные характеристики, а также тесная взаимосвязь данных тенденций с личностно-ориентированным обучением как магистральным направлением образования XXI века.

Категория:№40(1) / 2015 2020 - 10 - 15 asel Скачать