Не давно добавленные

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

date12.12.12dateLorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

date12.12.12dateLorem ipsum dolor sit amet,

Алайчиев Э.К.

Кыргызстандын аймагындагы калктын өсүү тенденциялары жана алардын өбөлгөлөрү

Макалада 1897-жылдан 2016-жылга чейинки Кыргызстандын аймагындагы эл каттоолордогу калктын өсүү тенденцияларына экономикалык-географиялык аспектиде баа берилүү менен, андагы тарыхый этаптардагы демографиялык процесстерге таасир эткен экономикалык жана социалдык жана саясий факторлор мүнөздөлгөн.

Категория:№ 42 / 2016 2020 - 06 - 15 asel Скачать

Боконтаева Дж.Ж.

Семейное предпринимательство: понятие и направления развития в Кыргызстане

В статье автор показала роль семейного предпринимательства в развитии туристических услуг. На основе социологических исследований проанализировала развитие семейного предпринимательства в г. Каракол.

Категория:№ 42 / 2016 2020 - 06 - 15 asel Скачать

Сооронбаева Ч.

Орто кылымдагы чыгыш Ренессансы жана Жусуп Баласагын

Макалада орто кылымдагы Чыгыш Ренессансынын даанышмандарынын аттары аталып, Жусуп Баласагуний тууралуу кыскача баяндалат.

Категория:№ 42 / 2016 2020 - 06 - 15 asel Скачать

Канаева Ш.К.

Падыша өкмөтүнүн колонизатордук саясаты

Падыша өкмөтүнүн Кыргызстанды каратуудагы максаты баскынчылык саясаты жер саясатынан башталган. Падышалык империялык түпкү тегин алсак 1896-1916-жылдардын мезгилинде Россиянын борбордук облустарынан орус дыйкандарын көчүрүп келүү башталган.

Категория:№ 42 / 2016 2020 - 06 - 15 asel Скачать

Ишенбеков А.

Татаал сүйлөмдөрдүн синонимдештигин уюштуруучуу каражаттар

Ар кандай тилдин өзүнө тиешелүү тыбыштык түзүлүшү, сөздүк курамы болгон сыяктуу эле грамматикалык системасында орчундуу айырмачылыктары бар. Ошол үчүн тилдер өз ара айырмаланып, ой-пикирди билдирүүдө түркүн формалар пайдаланылат.

Категория:№ 42 / 2016 2020 - 06 - 15 asel Скачать