Не давно добавленные

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

date12.12.12dateLorem ipsum dolor sit amet,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit.

date12.12.12dateLorem ipsum dolor sit amet,

Асанбеков А.Т.

"Жылдыздар эволюциясы" электрондук окутуучу системасы

Бизди курчап турган информация агымдарынын көлөмү өтө масштабдуу. Ал агымдар убакыт өткөн сайын өсүүдө.

Категория:№ 38(2)/2014 2020 - 10 - 02 asel Скачать

Эрдолатов С.С.

Окутуу процессинде маалыматтык технологияларды колдонуунун багыттары

Макалада окутуу процессинде маалыматтык технологияларды колдонуунун багыттары каралган.

Категория:№ 38(2)/2014 2020 - 10 - 02 asel Скачать

Исаков Т.Э.

Болочок математика мугалимдеринин информациялык-коммуникациялык технологиялар боюнча компетенциясына коюлуучу негизги талаптар

Автор бул макалада мектептин математика мугалимдеринин ИКТ-компетенцияларын калыптандыруунун зарыл шарттарын сунуштаган.

Категория:№ 38(2)/2014 2020 - 10 - 02 asel Скачать

Исаков Т.Э.

Математика мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу процессинде информациялык-коммуникациялык технологиялар боюнча жөндөмдүүлүктөрүн калыптандыруу

Автор бул макалада болочок математика мугалимдеринин ИКТ-компетенцияларына коюлуучу негизги талаптарды иликтеген.

Категория:№ 38(2)/2014 2020 - 10 - 02 asel Скачать

Кадыркулова У.К.

Электронный учебник как активизатор учебного процесса

В данной статье автор пишет о создании и использовании электронных учебников в учебном процессе, о преимуществах и недостатках его использования, основываясь на личный опыт.

Категория:№ 38(2)/2014 2020 - 10 - 02 asel Скачать