Недавно добавленные

Искакова М.О., Евлампиева Е.П., Артамонова Е.Н.

Критерии формирования личности методиста-эколога и педагогические условия их реализации в образовательном процессе

В статье рассматриваются вопросы формирования личности методиста-эколога, экологическая подготовка студентов педагогических вузов. Подчеркивается роль внедрения модульных образовательных программ для формирования личности методиста-эколога, а также роль работы во внеучебных экологических центрах.

Категория:№ 47 / 2019 2020 - 09 - 30 asel Скачать

Алимбеков А.А.

Жогорку билим берүүнү реформалоо шартында студенттердин өз алдынча иштөө ишмердүүлүгүн өркүндөтүүнүн актуалдуу проблемалары

Биринчиден, азыркы университеттер дүнүйө тынымсыз өзгөрүүнү баштан кечирип жаткан бүгүнкү күндө адистерди билим, социалдык-маданий мейкиндик, өндүрүш да олуттуу өзгөрө турган салыштырмалуу белгисиз кырдаалга даярдап жатат.

Категория:№ 47 / 2019 2020 - 09 - 30 asel Скачать

Абдылдаева К.К., Салыков С.С., Төлөгожоева Н.О.

Трансценденттик функцияларды окутууда окуучулардын компетенттүүлүгүн калыптандыруу

Макалада айрым трансценденттик функцияларды жогорку класстарда окутууда окуучулардын компетенттүүлүгүн калыптандыруунун жолдорун жана каражаттарын талдоого арналган.

Категория:№ 47 / 2019 2020 - 09 - 30 asel Скачать