Недавно добавленные

Кулманбетова С.М., Осмонова Б.М.

Электрондук саламаттык сактоо

Макалада маалыматтык технологияларды саламаттыкты сактоодо колдонуу, медициналык маалыматты сактоо, иштетүү жана берүүнүн жолдору каралат. Авторлор маалыматтык технологияларды медицинада колдонуу, аны жаңы деңгээлге чыгаруу менен болгон убакытты үнөмдөө тууралуу баяндашкан. Мындан тышкары, маалыматтык технологиялардын өнүгүшү менен Кыргызстанда калкты медициналык жактан тейлөөдө электрондук саламаттык сактоону ишке ашыруу аракеттеринин жүрүшүн изилдешкен.Кыргыз Республикасынын аймактарында калктын саламаттыгын сактоодо телемедицинанын колдонулушу, маалыматтык борболор жана алардын уюштурулушу тууралуу маалыматтарды беришкен. Макалада электрондук саламаттык сактоо медициналык кызматтардын сапатын керектүү адамга керектүү жерде өз убагында коопсуз электрондук түрдө берүү каражаты катары сүрөттөлөт.

Категория:№ 49 / 2021 2021 - 12 - 23 asel Скачать

Сулайманова Н.О., Асанов А.К.

Анализ показателей надежности электроснабжения потребителей ОАО "Востокэлектро"

В данной работе проведен анализ уровня надежности распределительных сетей ОАО "Востокэлектро". Проанализирована статистика аварийных отключений линий электропередач 6-10-35 кв с 2015 по 2018 годы. Представлено распределение вероятности и продолжительности аварийных отключений по месяцам рассматриваемого периода. Определены параметры потоков отказов линий электропередач и среднее время восстановления. Определены основные влияющие факторы нарушения погодных условия. Определено, что влияющим фактором на продолжительности ремонтно-неблагоприятные погодные условия и труднодоступность некоторых участков электрической сети. Проведен анализ причин нарушения электроснабжения.

Категория:№ 49 / 2021 2021 - 12 - 23 asel Скачать

Саржиев А.К.

Преимущества программы HOST WMS для организации работы склада

В предлагаемой статье описываются результаты внедрения в деятельность склада программы HOST WMS. В современных условиях рыночной экономики склады выступают важным элементом логистической цепи. Статья ставит своей целью показать несомненные преимущества инновационного реформирования деятельности склада. Это достигается благодаря внедрению специального программного обеспечения. Такая программа позволяет автоматизировать операционные процессы в складских помещениях.

Категория:№ 49 / 2021 2021 - 12 - 23 asel Скачать

Таиров М.М., Темирбаев М.М.

Жаш изденүүчүлөдүн илимий жана илимий-усулдук изилдөө иштерин уюштуруу

Бул макалада илимий иш жүргүзүүгө жаңыдан киришип жаткан жаш изденүүчүлөргө илимий иштин темасын тандоо жана бекитүү, анын план-конспектисин түзүү, максатын жана ага жетүүнүн жолдорун аныктоо, коюлган милдеттерге жараша экспериментти уюштуруу, изилдөөнүн натыйжаларын апробациялоо жана башка маалыматтар каралган. Тактап айтканда, жаш изденүүчүлөргө илимий иштин темасын илимий жетекчи менен бирге тандоо боюнча кеңештер, диссертациянын план-конспектисине жараша киришүүдө, биринчи главадан акыркы главаларга чейин кандай тартипте жана канча көлөмдө жазылыш керектиги боюнча мисалдар келтирилген. Ошондой эле диссертациялык иште белгиленген милдеттерге жараша экспериментти уюштуруу, башкача айтканда, эксперимент менен изилдөөнүн жыйынтыктарын диссертацияда жана авторефератта кандай тартипте жазуу боюнча маалыматтар жана кеңештер берилди. Бул макала жаңыдан изилдөөгө киришип жаткан жаш изденүүчүлөр үчүн пайдалуу болот деп ишенебиз.

Категория:№ 49 / 2021 2021 - 12 - 23 asel Скачать

Биймурсаева Б.М., Анаркулова М.М.

Үч жашка чейинки балдарда алгачкы эң жөнөкөй математикалык түшүнүктөрдү калыптандыруу

Үч жашка чейинки балдардын мээсинин физиологиясын изилдөө, психологиясынын өнүгүшү жана таанып-билүү, сенсордук тарбия аркылуу математиканын алгачкы элементтери менен тааныштыруу. Алгачкы элементтер болуп көлөм, форма, чоң, кичине, узун, кыска, оң жак, сол жак эсептелет, сегиз түс боюнча буюмдарды айырмалоо жагына, окшош фигураларды топтоштурууга түсү боюнча буюмдарды айырмалоого, мейкиндикти таанып билүүгө калыптандыруу жүрөт. Демек, алгачкы үч жашта балада бекем негиз түзүлбөгөн болсо, аны кандай колдонууну үйрөтүү пайдасыз. Ошондуктан биз азыр ааламдашуу заманында жашап жатканыбызга байланыштуу, үч жашка чейинки балдарга математиканын алгачкы эң жөнөкөй элементтерин калыптандыруу керек.

Категория:№ 49 / 2021 2021 - 12 - 23 asel Скачать