Недавно добавленные

Абдыкалыкова А. А.

Касым Тыныстановдун лингвистикалык концепциялары

Макалада кыргыз тил илиминин негиздөөчүсү, кыргыз профессионал жазма адабиятынын баштоочуларынын бири, акын, драматург, мамлекеттик жана коомдук ишмер, кыргыздын биринчи профессору Касым Тыныстан уулунун лингвистикалык концепциялары, лингвистикалык концепцияларынын илимий-методологиялык негиздери, лингвистикалык көз караштары сыпаттоого алынган. Профессор Касым Тыныстановдун лингвистикалык жалпы көз караштары жана идеялары кыргыз тил илиминде теориялык жана практикалык жактан аныктоочу жана багыттоочу мааниге ээ.

Категория:№50(2)/2021 2022 - 04 - 26 gulzat Скачать

Кошуева М. Ж.

К. Тыныстановдун материалдарынын баалуулугу жана түбөлүктүүлүгү

Макалада К.Тыныстановдун архивдик материалдарынын баалуулугун жана түбөлүктүүлүгүн анализдөөдө архивдик материалдардын тизмеси, анда чагылдырылган маселелер берилди.

Категория:№50(2)/2021 2022 - 04 - 26 gulzat Скачать

Сырдыбаева Н. М.

К. Тыныстановдун "Жаңыл Мырза" поэмасынын поэтикасы

Макалада Касым Тыныстановдун «Жаңыл Мырза» поэмасынын сюжеттик-композициялык түзүлүшүнө: сюжет, идея, композиция, ыр түзүлүшү, көркөм жана стилистикалык ыкмаларга анализ жасоо аракети орун алган.

Категория:№50(2)/2021 2022 - 04 - 26 gulzat Скачать

Койлубаева А. К., Түмөнбаева Ж.А.

Касым Тыныстанов – алгачкы агартуучу

Макалада окумуштуу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Касым Тыныстановдун өмүрү, чыгармачылыгы, ишмердүүлүгүнүн тармактары боюнча кеңири маалымат берилет.

Категория:№50(2)/2021 2022 - 04 - 26 gulzat Скачать

Маразыков Т. С.

Көркөм текстти иликтөөдө коюлуучу негизги талаптар

Макалада кɵркɵм текстти иликтɵɵнүн олуттулугу, зарылдыгы, мындай иштер адамдан көп багыттуу билимди, ар тараптуу даярдыкты талап этери, көркөм текстти иликтөөдө көркөм адабият таануу билиминин болушу, көркөм чыгарманын каймана (подтексттик) мазмунун түшүнүү, адамдадын акыл-сезимине таасир этүү, аларды гумандуу, улуттук, жалпы адамзаттык баалуулуктар менен тааныштыруу керектиги тууралуу илимий маалыматтар берилет.

Категория:№50(2)/2021 2022 - 04 - 26 gulzat Скачать