Труды преподавателей Иссык-Кульского государственного университета имени Касыма Тыныстaнова

Недавно добавленные

Негизги мектептин математика курсунда окуучуларга туюнтмаларды теңдеш өзгөртүп түзүүнү окутуунун методикасы

date2022 - 05 - 12dategulzat

Методика обучения учащихся тождественным преобразованиям выражений в курсе математики основной школы

date2022 - 05 - 12dategulzat

Малаев Э.Т.

Айыл чарбасында продукция өндүрүү чыгымдарынын эсебин, өздүк наркын калькуляциялоосун жана талдоосун уюштуруу (Ысык-Көл облусунун мисалында)

Айыл чарбада эсеп жүргүзүүнүн изилдөө көйгөйлөрү, айрыкча азыркы ФОЭСке өткөн мезгилде чечиле элек. Диссертациялык изилдөөнүн максаты: рыноктун шартында айыл чарба ишканаларында бухгалтердик эсеп системасынын теориясын жана практикасын ФОЭСтин негизинде жүргүзүү, чыгымдардын эсебин алуунун, продукциянын өздүк наркын калькуляциялоонун жана талдоонун ыкмаларын, усулдарын изилдеп чыгуу зарылдыгында төмөнкү милдеттерди ишке ашыруу керек болду....

2022 - 03 - 23 gulzat Скачать

Малаев Э.Т.

Айыл чарбасында продукция өндүрүү чыгымдарынын эсебин, өздүк наркын калькуляциялоосун жана талдоосун уюштуруу (Ысык-Көл облусунун мисалында)

Дүйнөлүк чарба жана ЕАЭС интеграция шартында, КРда ФОЭСке ылайык айыл чарбадагы бухгалтердик эсепти уюштуруунун, чыгымдардын эсебин алуунун, продукциянын өздүк наркын калькуляциялоонун, эсептөөнүн, талдоонун жана усулдарын илимий-теориялык негиздерин изилдеп чыгуу....

2022 - 03 - 23 gulzat Скачать

Малаев Э.Т.

Организация учета затрат, калькулирование и анализ себестоимости продукции в сельском хозяйстве (на примере Иссык-Кульской области)

Научно-теоретическое исследование организации бухгалтерского учета в сельском хозяйстве, учета затрат, калькуляции себестоимости продукции, исчислений и анализа в сельскохозяйственном производстве с научным обоснованием и методологией, с применением МСФО в Кыргызской Республике в условиях интеграции в мировое хозяйство и ЕАЭС....

2022 - 03 - 23 gulzat Скачать

Курманалиева Ч.А., Мусаева А.А.

Башталгыч класстарда кыргыз тилин окутуунун методикасы боюнча текшерүү иштеринин темалары

Башталгыч класстарда кыргыз тилин окутуунун методикасы боюнча текшерүү иштеринин темалары....

2022 - 03 - 23 gulzat Скачать

Курманалиева Ч.А., Мусаева А.А.

Башталгыч класстарда кыргыз тилин окутуунун методикасынын типтүү программасы

Башталгыч класстарда кыргыз тилин окутуунун максатыкыргыз тилин окутуу методикасынын тарыхы, изилдениши, башка илимдер менен болгон байланышы, окутуудагы тажрыйбалар, өнүктүрүүнүн жолдору боюнча теориялык билим менен камсыз кылуу эсептелет....

2022 - 03 - 23 gulzat Скачать

Курманалиева Ч.А., Койлубаева А.К., Мусаева А.А.

Окуу практикасын өткөрүү боюнча окуу - усулдук көрсөтмө

Аталган эмгек педагогикалык колледждердин башталгыч класстарда окутуу адистигинде билим алып жаткан студенттерине арналат....

2022 - 03 - 23 gulzat Скачать

Курманалиева Ч., Асирдинова Т., Мусаева А.

Башталгыч класстарда жазуу иштерин жүргүзүүнүн жолдору (1-4-класс)

Бул методикалык колдонмо колледждин педагогика адистигинде эмгектенген окутуучуларга, студенттерге жана педагогикалык колледждердин мугалимдерине арналат....

2022 - 03 - 23 gulzat Скачать

Курманалиева Ч.А., Абыласынова Г.И., Мусаева А.А.

Түшүндурүп окутуунун теориясы жана методикасы курсу боюнча усулдук колдонмо

Түшүндүрүп окутуунун теориясы жана методикасы курсу боюнча усулдук колдонмо ЫМУнун колледжинде башталгыч класстарда окутуу адистигинде билим алып жаткан студенттер жана кызыккан тарапатар үчүн сунушталат....

2022 - 03 - 22 gulzat Скачать

Койлубаева А.К., Курманалиева Ч.А., Мусаева А.А.

Курстук иш жазган студенттерге усулдук көрсөтмө

Аталган эмгек колледжде окуган студенттерге арналат. Мында курстук ишти аткаруунун максат, милдеттери, структурасы жана жалпы жоболору берилип, курстук иштин темалары сунуш кылынды....

2022 - 03 - 22 gulzat Скачать

Абдуллаев С.Н.

Диалог со Временем

Монография-дайджест посвящена осмыслению творчества и жизнедеятельности пламенного поэта-трибуна тюркоязычной литературы XX столетия Л. Муталлипа. Она представляет собой собрание научных статей и может быть интересной как для специалистов, так и всех интересующихся литературой, обращенной к актуальной теме свободы и прав человека....

2022 - 03 - 22 gulzat Скачать

Асаналиева К.А.

Ак куулар баяны (Драма)

Келечегинен көптү үмүттөндүргөн, кыргыздын кыздар драматургиясына азыркы учурдун демин берип, өзүнчө жүгү бар калемгер Кыял Асаналиеванын “Ак куулар баяны” аттуу драмалар жыйнагына “Карт дарактын көз жашы”, “Күкүк куш”, “Үзүлгөн үмүт”, “Закым кубалаган балдар” ж.б. драмалары киргизилген төртүнчү китеби....

2022 - 03 - 22 gulzat Скачать

Асаналиева К.А.

Эрнис Турсуновдун чыгармачылык изденүүсү

Э.Турсуновдун советтик жана постсоветтик деп аталган доорлорду камтыган жарым кылымдык убакытта жаралган поэтикалык, прозалык чыгармалары, котормолору аркылуу анын чыгармачылык эволюциясын, сүрөткердик дараметин айкындоо жана улуттук адабияттын өнүгүшүндөгү ордун белгилөө иликтөөнүн башкы максаты болуп саналат....

2022 - 03 - 22 gulzat Скачать

Асаналиева К.А.

Эрнис Турсуновдун чыгармачылык изденүүсү

Монографияда акын-котормочу, прозачы, эссе жанрынын устаты, документалдуу тарыхый баяндын чебери Эрнис Турсуновдун чыгармачылыгы кеңири талдоого алынган....

2022 - 03 - 22 gulzat Скачать

Кудайбергенова А.К.

Биологические особенности Rosa acicularis Lindl. в условиях северо-востока Иссык-Кульской котловины

Монография посвящена исследованию современного видового состава Rosa acicularis Lindl. в условиях северо-востока Иссык-Кульской котловины....

2020 - 03 - 03 gulzat Скачать